Rétorická analýza inauguračního projevu JFK

Než se George W. Bush a Barrack Obama stali prezidentem Spojených států, jeden muž si tuto pozici užil a získal hvězdu v této síni slávy jako Abraham Lincoln. Je jím bývalý prezident USA John F. Kennedy, který je bezpochyby široce uznáván jako jeden z nejlepších prezidentů, kteří vládli ve Spojených státech amerických. Spolu s tímto velkým uznáním si JFK získal popularitu a velikost také svým inauguračním projevem, který byl určen nejen jeho spoluobčanům, ale lidem po celém světě.

Jeho inaugurační projev, který pronesl 20. ledna 1961, i když nebyl zrovna nejkratší z prezidentských projevů, byl stále považován za krátký – s pouhými 1 355 slovy – a za jednoduchý – zvolil hezká slova, protože jak řekl svému autorovi projevu Sorensenovi, nechtěl, aby si lidé mysleli, že je *větrák. Navzdory jednoduchosti si JFK stále razil cestu, aby svým inauguračním projevem uchvátil srdce a mysli lidí. Kdo by ne, kdyby řeč obsahovala spoustu rétorických prostředků, jimiž se může přikrášlit?

___________________________________________

*windbag – člověk, který jako vítr,

prostě sfoukne všechno, co řekne

Rétorická zařízení jsou techniky, které pomáhají spisovateli nebo řečníkovi ozdobit diskurz a přesvědčit a ovlivnit lidi, pokud jde o předkládaný argument. V inauguračním projevu JFK jeho rétorické prostředky udělaly tu práci, aby potěšily a přesvědčily lidi svým poselstvím. Z pouhých 1355 slov dokázal pomocí 13 rétorických prostředků přesvědčit lidi. Jedním z nich je zejména aliterace.

Aliterace je postupné opakování počátečních zvuků (samohlásek a souhlásek) ve frázi nebo větě. V projevu JFK bylo použito celkem 28 aliterací. Následující aliterace jsou označeny tučným písmem a jsou označeny číslem odstavce:

(1) stejná slavnostní přísaha

(2) člověk drží ve svých smrtelných rukou

(2) za co naši předkové bojovali

(3) předpokládejme tentokrát

(3) pro přítele a nepřítele

(4) zda nám to přeje

(4) zaplatíme jakoukoli cenu, poneseme jakékoli břemeno

(4) přežití a úspěch svobody

(6) věrní přátelé

(7) koloniální kontrola

(7) silná podpora

(8) snaží se zlomit pouta hromadné bídy

(10) suverénní státy

(10) lze provést předvolání

(11) temným silám zkázy

(13) neustálé šíření smrtícího atomu

(14) Upřímnost vždy podléhá důkazu

(19) Mír zachován

(22) nést břemeno

(23) velká a globální aliance

(27) vysoké standardy síly a oběti

(27) vyrazil vést zemi, kterou milujeme

Dalším rétorickým prostředkem prezentovaným v inauguračním projevu JFK je Anaphora.

Anafora označuje opakování jednoho nebo více slov na začátku po sobě jdoucích frází, vět nebo vět. V projevu JFK je prezentováno celkem šest anafor. První sada anafor je uvedena v odstavci 2:

(2) … zrušit všechny formy lidské společnosti

a všechny formy lidského života

Další sada anafor je také uvedena v části 7:

(7) Ne vždy budeme očekávat, že podpoří náš názor.

Ale vždy budeme doufat, že silně podporují svou vlastní svobodu…

Třetí sada anafor je uvedena od odstavce 6 do odstavce 11 inauguračního projevu JFK:

(6) Těm dávným spojencům, jejichž kulturní a duchovní původ sdílíme…

(7) Do těchto nových států vítáme v řadách svobodných…

(8) Těm lidem v chatrčích a vesnicích poloviny světa…

(9) Do našich sesterských republik jižně od naší hranice…

(10) Světovému shromáždění suverénních států, Organizace spojených národů…

(11) Konečně pro ty národy, které by se staly naším protivníkem…

V následujících odstavcích 15 až 19 je také zaručena čtvrtá sada anafor:

(15) Ať obě strany prozkoumají, jaké problémy nás spojují…

(16) Nechť obě strany poprvé zformulují seriózní a přesné návrhy…

(17) Ať se obě strany pokusí vykouzlit zázraky vědy místo jejích hrůz…

(18) Ať se obě strany spojí, aby dbali ve všech koutech země…

(19) Ať se obě strany podílejí na vytváření nového podniku…

Pátá sada anafor je také specifikována v odstavci 8:

(8) … ne proto, že by to mohli udělat komunisté,

ne proto, že hledáme jejich hlasy,

ale protože je to pravda…

Konečně, odstavec 22 zmiňuje šestou sadu anafor:

(22) … ne jako výzva k nošení zbraní, i když zbraně potřebujeme –

ne jako výzva k boji, i když jsme zmatení…

V inauguračním projevu JFK zazněla také řada metafor.

Metafora je rétorický prostředek, který přímo přirovnává osobu k předmětu. Projev JFK zmiňuje celkem osm metafor:

(3) …že pochodeň prošla…

(7) … ti, kteří pošetile hledali sílu jízdou na hřbetě tygra …

(9) … pomoci svobodným lidem a svobodným vládám zbavit se okovů chudoby…

(9) … tato pokojná revoluce naděje se nesmí stát obětí nepřátelských mocností…

(9) … tato polokoule hodlá zůstat pánem svého vlastního domu …

(13) … závodění ve změně té nejisté rovnováhy teroru, která zůstává…

(19) A jako předmostí spolupráce může

(19) nahradit džungli podezření…

Antiteze jsou také specifikovány v inauguračním projevu JFK k lidem. Antiteze označuje kontrast v paralelních větách. Celkem je uvedeno osm protikladů jako převzatých z adresy:

(1) Dnes nepozorujeme vítězství strany, ale oslavu svobody, která symbolizuje konec i začátek, znamená obnovu i změnu…

(2) …ne ze štědrosti státu, ale z ruky Boží.

(6) Sjednocené je málo, co nemůžeme udělat v mnoha partnerstvích. Rozděleni můžeme udělat málo…

(15) Ať obě strany prozkoumají, jaké problémy nás spojují, místo abychom se zabývali otázkami, které nás rozdělují.

(19) … žádné nové mocenské vztahy, ale nový právní svět.

(24) Této odpovědnosti se nevyhýbám – vítám ji.

(25) A tak se, moji krajané, neptejte, co pro vás může udělat vaše země; zeptejte se, co můžete udělat pro svou zemi.

(26) …neptejte se, co pro vás udělá Amerika, ale co můžeme společně udělat pro svobodu člověka.

V řeči byly také identifikovány dvě paralely. Paralelismus se vztahuje ke shodě časů sloves, protože se používají jeden po druhém ve větách.

(4) … platit každou cenu, nést každé břemeno, čelit všem těžkostem, podporovat každého přítele, vzdorovat každému nepříteli …

(8) Jestliže svobodná společnost nemůže pomoci mnoha chudým, nemůže zachránit několik bohatých.

V řeči jsou také dvě opomenutí. Apostrof odkazuje na přerušení myšlení za účelem přímého oslovení osoby nebo personifikace. Odstavce 21 a 25 obsahují příklady elipsy:

(21) Ve vašich rukou, moji spoluobčané, více než v mých…

(25) A tak se, moji krajané, neptejte, co pro vás může vaše země udělat…

Dva protichůdné rétorické prostředky – Polysyndeton a Asyndeton – byly také ukázány v projevu JFK. Polysyndeton označuje vkládání spojek před každé slovo v seznamu. V odstavci 19 je jasné:

(19) …kde jsou silní spravedliví a slabí v bezpečí a mír je zachován…

Na druhé straně asyndeton odkazuje na absenci spojek ve větě, jak je vidět v odstavcích 4, 17 a 24:

(4) …nést každé břemeno, překonat každou těžkost, podpořit přítele a postavit se každému nepříteli…

(17) Pojďme společně prozkoumat hvězdy, dobývat pouště, vymýtit nemoci (a) proniknout do hlubin oceánu…

(24) … energie, víra, (a) oddanost…

Zdá se, že použití chiasmu také zdobí inaugurační projev JFK. Chiasmus je rétorický prostředek, který obrací gramatické pořadí jedné věty v další. Příklady chiasmu jsou uvedeny v odstavcích 14 a 25:

(14) Nikdy nevyjednávajme ze strachu, ale nikdy se nebojme vyjednávat.

(25) …neptejte se, co pro vás může udělat vaše země; zeptejte se, co pro vás můžete udělat

země.

V inauguračním projevu JFK byly použity i jiné rétorické prostředky. Anastrophe, který odkazuje na obrácení pořadí slov (syntaxe) pro zdůraznění, je objasněno v odstavci 5:

(5) Tolik slibujeme – a ještě více.

Interpunkce tečky *aforismem, zvaným Sententia, je také objasněna v odstavci 18:

(18) … “odložit těžká břemena a propustit protivníka…

___________________________________________

*aforismus – rčení; přísloví; klišé; max

Tricolon, který odkazuje na řadu tří paralelních slov, frází, klauzulí nebo výroků, byl také uveden v odstavci 22:

(22) … ne jako výzva k nošení zbraní, i když zbraně potřebujeme –

ne jako výzva k boji, i když jsme zmatení,

ale volání nést břemeno dlouhého soumrakového boje.

V některých případech mohou být ve větě, klauzuli nebo prohlášení obsaženy četné rétorické prostředky. V inauguračním projevu JFK je zjevně zahrnuta řada prohlášení s četnými rétorickými prostředky pro každé prohlášení.

Odstavec 25 uvádí čtyři rétorická zařízení: apostrof, chiasmus, antimetabole a antiteze; Sekce 4, Dvě zařízení: Paralelismus a Asyndeton; Sekce 15, dvě zařízení: Anaphora a Antithesis.

Část 25:

(Apostrof)

A tak se, moji kolegové Američané, neptejte, co může vaše země udělat pro vás – ptejte se, co vy můžete udělat pro vaši zemi.

(Optická vada)

A tak se, moji kolegové Američané, neptejte, co může vaše země udělat pro vás – ptejte se, co vy můžete udělat pro vaši zemi.

(antimetabolický)

A tak se, moji kolegové Američané, neptejte, co může vaše země udělat pro vás – ptejte se, co vy můžete udělat pro vaši zemi.

(protiklad)

A tak se, moji kolegové Američané, neptejte, co může vaše země udělat pro vás – ptejte se, co vy můžete udělat pro vaši zemi.

Část 4:

(rovnoběžnost)

Dej každému národu vědět, ať už nám přeje dobro nebo nemoc, že ​​v zájmu přežití a úspěchu svobody zaplatíme každou cenu, poneseme každé břemeno, sneseme každou těžkost, podpoříme každého přítele, postavíme se proti každému nepříteli.

(Asyndeton)

Dej každému národu vědět, ať už nám chce dobře nebo špatně, že zaplatíme každou cenu, poneseme každé břemeno, vypořádáme se s každou těžkostí, podpoříme každého přítele (a) odoláme každému nepříteli, abychom přežili a zajistili úspěch svobody. .

Část 15:

(anafora)

(15) Nechme obě strany prozkoumat, jaké problémy nás spojují, místo abychom je ztěžovali

problémy, které nás rozdělují.

(16) Nechť obě strany poprvé zformulují seriózní a přesné návrhy na inspekci a kontrolu zbraní a uvedou absolutní moc zničit jiné národy pod absolutní kontrolu všech národů.

(17) Ať se obě strany pokusí vykouzlit zázraky vědy místo jejích hrůz. Pojďme společně prozkoumat hvězdy, dobývat pouště, vymýtit nemoci, proniknout do hlubin oceánu a podpořit umění a obchod.

(18) Obě strany nechť se spojí, aby ve všech koutech země dbali na Izajášovo přikázání „odložit těžká břemena a [to] nechte utlačované jít na svobodu.”

(19) Ať se obě strany spojí při vytváření nového podniku – nikoli nové rovnováhy sil, ale nového světa práva, kde jsou silní spravedliví, slabí v bezpečí a mír je zachován.

(protiklad)

(15) Nechme obě strany prozkoumat, jaké problémy nás spojují, místo abychom se zabývali problémy, které nás rozdělují.

Rétorická analýza inauguračního projevu JFK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top